รับ ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน

ขั้นตอนเบื้องต้นของบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในตามมาตรฐานสากล

งานออกแบบตกแต่งภายใน ถือเป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็นสำคัญ โดยมีขั้นตอนในการทำงานตามหลักที่ทางบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในดำเนินการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนเบื้องต้นของบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน

1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล

เป็นขั้นของการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโครงการระหว่างลูกค้าและบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน โดยอาจมีการพบปะพูดคุยกันมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจต่างๆ และสรุปความต้องการขั้นต้นให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย ตามที่ลูกค้าต้องการทราบอย่างละเอียด ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ออกมาตรงกับความต้องการหรือไม่ และบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในก็จะใช้ขั้นตอนนี้ในการพิจารณารับงานของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน 

2. ขั้นตอนการวางผังและนำเสนอแนวคิดเพื่อการออกแบบขั้นต้น

ขั้นตอนนี้เมื่อบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน ได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว จะต้องออกแบบและวางผังพื้นที่ใช้สอยอย่างง่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน จะนำนิตยสาร หรือออกแบบด้วยภาพวาด 2 มิติ 3 มิติ หรือหากเป็นโครงการใหญ่ ๆ อาจนำเสนอด้วยการออกแบบที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความสมจริงให้ลูกค้าพิจารณา 

3. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น

เป็นขั้นตอนที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน จะต้องทำการนำเสนอแบบร่างให้ลูกค้าพิจารณา ทั้งในด้านแนวความคิดของงานออกแบบและผังพื้นที่ในการใช้สอย เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดจินตภาพและเข้าใจภาพรวมของงานออกแบบมากยิ่งขึ้น 

4. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาหรือปรับแก้ไขแบบร่างการออกแบบตกแต่งภายในตามคำแนะนำของลูกค้า โดยบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจะทำการพัฒนาแบบร่างจากการออกแบบที่ได้ผ่านการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้นมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานออกแบบสมบูรณ์ที่สุด

5. ขั้นตอนของการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

เป็นขั้นตอนการกำหนดวัสดุที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งทั้งหมดให้ลูกค้าได้พิจารณา โดยนักออกแบบจะอ้างอิงจากงานแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ผ่านการการอนุมัติมาแล้ว เพื่อจัดทำรูปแบบนำเสนอให้ลูกค้าได้ทำการพิจารณา

6. ขั้นตอนของการเขียนแบบรายละเอียด

เป็นขั้นตอนที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจะเขียนแบบรายละเอียด และทำการพิมพ์แบบฉบับร่างออกมา เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดของงาน ซึ่งแบบรายละเอียดนี้จะต้องถูกเขียนให้ตรงตาม Material Board และแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ผ่านการอนุมัติมาแล้ว หลังจากนั้นจึงจะส่งแบบรายละเอียดฉบับร่างไปให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถทำการแจ้งขอปรับแก้รายละเอียดในแบบกับนักออกแบบได้ และเมื่อแก้ไขแบบรายละเอียดฉบับร่างได้ตรงตามที่ต้องการแล้ว บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจึงจะทำการพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม การออกแบบถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดรูปแบบผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยมีลำดับการจัดการที่ดีเพื่อนำไปใช้กับการปฎิบัติงาน ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้